"Teki Archiwalne", ISSN 0494-9986, ISBN 83-7181-081-4, tom 3(25)/1998

ARTYKUŁY

Włodzimierz Janowski,
Geneza Związku Młodzieży Socjalistycznej. Spory o kształt ideowy organizacji młodzieży lewicy socjalistycznej w latach 1956-1957, s. 5-33

MISCELLANEA

Adam Grzegorz Dąbrowski,
Walki japońsko-chińskie pod Szanghajem w 1932 r. w świetle relacji polskich dyplomatów i wojskowych, s. 35-72

Władysław Horst,
Konferencja prasowa u naczelnego dowódcy Wojska Polskiego gen. broni Michała Roli-Żymierskiego 28 VIII 1944 r. w Lublinie, s. 73-92

Grzegorz Wojciechowski,
Relacja Feliksa Wilińskiego, dyrektora Oddziału w Krakowie Banku Handlowego w Warszawie S.A., z ewakuacji mienia Banku z Warszawy do Częstochowy w 1944 r., s. 93-111

Edward Kołodziej,
Repatriacja ludności polskiej z Ukrainy w latach 1944-1946 w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, s. 113-139

Damian Szczepański,
Sprawozdanie z działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z lat 1946-1949, s. 141-166

Aleksander Kochański,
Sprawozdanie z działalności Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (maj 1955 - kwiecień 1956), s. 167-199

Włodzimierz Janowski,
Stan więziennictwa i warunków odbywania kary w początkach 1956 r., w świetle sprawozdania komisji rządowej, s. 201-220

Józef Stępień,
Tzw. „sprawa" Henryka Hollanda, s. 221-256

Jakub Ogonowski,
Informacje I sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Władysława Kruczka o wydarzeniach w Czechosłowacji po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 r., s. 257-285

INFORMACJE O ZASOBACH ARCHIWALNYCH

Krzysztof Pątek,
Problematyka odzyskania przez Polskę niepodległości w dokumentach Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, s. 287-294

Władysław Horst,
Źródła do dziejów szkolnictwa w zasobie Archiwum Akt Nowych, s. 295-307

Edward Kołodziej,
Źródła do biografii Władysława Grabskiego w Archiwum Akt Nowych, s. 309-315

Józef Stępień,
Losy akt Międzynarodowego Instytutu Historii Socjalnej w Amsterdamie w świetle informacji komisji powołanej do zbadania „archiwum holenderskiego" z lutego 1955 r., s. 317-324

KRONIKA ARCHIWUM AKT NOWYCH

Nabytki archiwalne, s. 325-326

Sesje Naukowe, s. 326-328

Udostępnianie i popularyzacja zasobu, s. 328-329

Kształcenie archiwistów zakładowych, s. 329

Spotkania i uroczystości, s. 329-330