"Teki Archiwalne", ISSN 0494-9986, ISBN 83-7181-017-2, tom 2(24)/1997

ARTYKUŁY

Andrzej Choniawko,
Układ przedarchiwalny a układ archiwalny zespołu akt w teorii i praktyce archiwistyki polskiej, s. 5-13

Waldemar Wysocki,
Archiwum Wojskowe 1919-1930. Dzieje i działalność, s. 15-22

Władysław Stępniak,
Polityka Polski wobec Rumunii w latach 1919-1920, s. 23-42

Włodzimierz Janowski,
Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948-1990 (zarys problematyki). Część II, s. 43-67

MISCELLANEA

Jerzy Tomaszewski,
Obrady konferencji konsularnej w Berlinie w maju 1938 r. w sprawie pozbawienia Żydów obywatelstwa polskiego, s. 69-90

Włodzimierz Janowski,
Nastroje społeczeństwa III Rzeszy wiosną 1939 r. w świetle informacji Szefostwa Wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza, s. 91-98

Adam Grzegorz Dąbrowski,
Stanowisko państw europejskich oraz Japonii i Chin wobec podpisania paktu o nieagresji między Związkiem Radzieckim a Niemcami w relacjach dyplomatów polskich, s. 99-112

Władysław Horst,
Sprawozdanie majora dyplomowanego Edmunda Galinata z działalności w okresie międzywojennym i kampanii wrześniowej, s. 113-143

Piotr Madajczyk,
Dokumenty o konfliktach Armii Czerwonej z władzami i ludnością polską na ziemiach zachodnich w 1945 r., s. 145-165

Edward Kołodziej,
Sprawozdania Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej SRR w Wilnie z przebiegu zbiorowej repatriacji w latach 1945-1946, s. 167-194

Józef Stępień,
„Ustąpienie" Jakuba Bermana z Biura Politycznego w świetle protokołu BP KC PZPR z 2-5 V 1956 r., s. 195-222

Aleksandra Chmiel,
Postawy hierarchii kościelnej i środowisk świeckich wobec orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 XI 1965 r., s. 223-236

INFORMACJE O ZASOBACH ARCHIWALNYCH

Edward Kołodziej,
Źródła do dziejów emigracji i Polonii francuskiej w polskich archiwach państwowych, s. 237-248

Eugenia Szymczuk,
Informacje o białoruskim ruchu narodowym i polityce władz polskich wobec Białorusinów do 1939 r. w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, s. 249-257

Waldemar Zmysłowski,
Źródła do dziejów Indii i stosunków polsko-indyjskich w zasobie Archiwum Akt Nowych, s. 259-263

Władysław Horst,
Relacje w zbiorach Archiwum Akt Nowych, s. 265-274

Adam Buława,
Dokumentacja fonograficzna Sekcji Polskiej BBC i „Polskiego Radia na falach Londynu" z lat 1939-1945, przechowywana w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, s. 275-287

Krzysztof Pątek,
Archiwum programowe Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa" przechowywane w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (przegląd zawartości). Część I, s. 289-299

Aleksandra Chmiel,
„Informacje" Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR w Archiwum Akt Nowych, s. 301-307

KRONIKA ARCHIWUM AKT NOWYCH

Nabytki archiwalne, s. 309-310

Sesje naukowe, s. 310-311

Udostępnianie i popularyzacja zasobu, s. 311

Kształcenie archiwistów zakładowych, s. 312

Spotkania i uroczystości, s. 312-313

PRO MEMORIA

Człowiek etyki i czynu. Śp. Jerzy Skowronek (21 VI 1937-23 VII 1996), s. 315-318