"Teki Archiwalne", ISSN 0494-9986, ISBN 83-85490-76-0, tom 1(23)/1996

ARTYKUŁY

Adam Grzegorz Dąbrowski,
Akta Straży Granicznej w Archiwum Akt Nowych, s. 7-16

Włodzimierz Janowski,
Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948-1990 (zarys problematyki). Część I, s. 17-43

Włodzimierz Lechnio,
Wnioski o ułaskawienie z lat 1953-1956 w zespole akt: Kancelaria Rady Państwa w Warszawie przechowywanym w Archiwum Akt Nowych, s. 45-55

MISCELLANEA

Eugeniusz Koko,
Dokumenty z dziejów polityki polskiej w kwestii ukraińskiej (maj-grudzień 1918 r.), s. 57-80

Edward Kołodziej,
Protokoły z konferencji konsulów polskich z USA i Kanady z roku 1920, s. 81-101

Henryk Chałupczyk,
Życie organizacyjne Polonii westfalsko-nadreńskiej w roku 1930 w świetle raportu konsula RP w Essen Bartłomieja Rusieckiego, s. 103-118

Jerzy Tomaszewski,
Memoriał z 1938 r. w sprawie polityki państwa polskiego wobec Żydów, s. 119-130

Włodzimierz Janowski,
Nie publikowane fragmenty wspomnień Wandy Wasilewskiej z lat 1939-1945, s. 131-138

Józef Stępień,
Protokół Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej z 19 listopada 1947 roku, s. 139-146

Władysław Horst,
Stenogram z przebiegu konferencji pracowej w dniu 13 sierpnia 1955 r. premiera Józefa Cyrankiewicza z dziennikarzami zagranicznymi przybyłymi na V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie, s. 147-167

INFORMACJE O ZASOBACH ARCHIWALNYCH

Włodzimierz Lechnio,
Mikrofimy poloników w zasobie Archiwum Akt Nowych, s. 169-176

Edward Kołodziej,
Polonika z lat 1918-1938 w Archiwum Republiki w Wiedniu, s. 177-185

KRONIKA

Nabytki archiwalne, s. 187-188

Sesje naukowe, s. 188-189

Udostępnianie i popularyzacja zasobu, s. 189

Kształcenie archiwistów zakładowych, s. 190