"Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", ISSN 1230-803X, t. IV(XV)

IN MEMORIAM

Profesor Aleksander Gieysztor (17 II 1916 – 9 II 1999) (Stefan K. Kuczyński), s. 3–6
Professor Aleksander Gieysztor (17 II 1916 – 9 II 1999)

ROZPRAWY / DISSERTATIONS

Adam Ryć,
Obyczaj rycerski i heraldyka w romansach arturiańskich Chrétiena de Troyes, s. 7–38
Knighthood customs and heraldry in the Arthurian romances of Chrétien de Troyes

Sobiesław Szybkowski,
Rodzina Ślesińskich na pograniczu wielkopolsko–kujawskim w późnym średniowieczu, s. 39–54
Ślesiński family on the borderland between Wielkopolska and Kujawy in the late Middle Ages

Andrzej Ejzak,
Heraldyka nobilitacji Stefana Batorego, s. 55–66
Heraldry of the nobilitation of Stefan Batory

Marek Adamczewski,
Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku, s. 67–99
Utilitarian functions of the municipal coat of arms by the end of 18th century

Hieronim Grala,
„Ex Moschouia ortum habent". Uwagi o sfragistycei heraldyce uchodźców moskiewskich w państwie polsko–litewskim w XVI–XVII wieku, s. 101–130
„Ex Moschouia ortum habent". Notes on the sphragistics and heraldryof the Moscovian refugees in the Polish–Lithuanian state in the 16th–17th centuries

Aleksandra Jaworska,
Herb Orzeł Biały w oprawie malarskiej dokumentów królewskich, s. 131–156
The White Eagle coat of arms in the pictorial framework of the royal documents

MATERIAŁY / MATERIALS

Joanna Karczewska,
Toponomastyczne inspiracje nazwą herbową Pomian, s. 157–163
Toponomastic inspirations by the name of Pomian coat of arms

Wacław Urban,
Wywody szlachectwa kanoników i prałatów krakowskich (1550–1600), s. 165–176
Nobility descent of the canons and prelates of Kraków (1550–1600)

MISCELLANEA

Dariusz Dąbrowski,
Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów, książąt halicko–wolyńskich, s. 177–187
Did the two sons of Daniel Romanowicz named Mścisław exist? A contribution to the genealogy of Romanowicz, princes of Halicz and Wołyń

Andrzej Sikorski,
Maria–Józefa z Wesslów żona królewicza Konstantego Sobieskiego, s. 189–201
Maria–Józefa, maiden name Wessel, wife of the Royal Prince Konstanty Sobieski

DYSKUSJE / DISCUSSIONS

Bogumił Rogalski,
Jeszcze o wystroju heraldycznym kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach, s. 203–217
More on the heraldic decoration of the St. Andrew church in Gosławice

RECENZJE / REVIEWS

Wacław Kolak, Józef Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994 (Sebastian Niewiarowski), s. 219–222
Józef Marecki, Lexicon of the monastic emblems

Jerzy Zieliński, Herb Karmelu. Historia, symbolika, duchowe przesłanie, Kraków 1999 (Krzysztof Rafał Prokop), s. 222–223
The Carmel coat of arms. History, symbolics and spiritual message

Erik Fügedi, The Elefánthy. The Hungarian Nobleman and His Kindred, Budapest 1998 (Joanna Karczewska), s. 223–224
Erik Fügedi, The Elefanthy. The Hungarian Nobleman and His Kindred

Piotr Mysłakowski, Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin, 1675–1808, (Rodowody szlachty ziemi dobrzyńskiej, T. I), Warszawa 1998 (Kazimierz Przyboś), s. 225–226
Piotr Mysłakowski, Genealogical materials of the nobility of the Rypin parish, 1675–1808, (Descents of the nobility of Dobrzyń land, T. I)

Witold Bułhak, Bułhakowie. Zarys historii rodu, Warszawa 1994 (Andrzej Rachuba), s. 226–229
Witold Bułhak, The Bułhaks. An outline of the history of a family

Stanisław Dumin, Andrzej Rachuba, Jolanta Sikorska–Kulesza, Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997 (Henryk Lulewicz), s. 229–231
Stanisław Dumin, Andrzej Rachuba, Jolanta Sikorska–Kulesza, Ciechanowiecki, Dąbrowa coat of arms

SUPPLEMENTA

W kwestii genealogii Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (Andrzej Rachuba), s. 233–238
On the genealogy of the Ciechanowiecki, Dąbrowa coat of arms

Dyskusja nad Gosławicami (Andrzej Grzybkowski), s. 238–240
The Gosławice discussion