"Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", ISSN 1230-803X, t. III(XIV)

Jacek Laberschek,
Gryfowie Kromołowscy w Średniowieczu, s. 13-30

Andrzej Sikorski,
Uwagi do genealogii książąt zatorskich, s. 31-40

Kazimierz Jasiński,
Okoliczności śmierci ostatnich książąt mazowieckich, s. 41-51

Tomasz Sławiński,
Człowiek istotą rodzinną - genealogia Kretkowskich w XV-XVIII wieku, s. 53-74

Kazimierz Przyboś,
Fredrowie herbu Bończa - domus antiqui moris virtutisque cultrix, s. 75-116

Hieronim Grala,
"Pieczat' połockaja" Iwana IV Groźnego. Treści imperialne w moskiewskiej sfragistyce państwowej, s. 117-134

Juliusz A. Chrościcki,
"W honor domu mego i pamięci". Program genealogiczny na elewacjach rezydencji Krzysztofa Ossolińskiego w Krzyżtoporze, s. 135-151

Wacław Urban,
Nieznana szlachta na podstawie akt grodzkich Archiwum Państwowego w Krakowie (XVII - początek XVIII wieku), s. 153-166

Marek Adamczewski,
Gurowscy herbu Wczele a pieczęcie miast Bledzewa, Kleczewa i Władysławowa, s. 167-174

Ireneusz Wojczuk,
Kartusz herbowy Ludwika Konstantego Pocieja, s. 175-178

Krzysztof R. Prokop,
Wokół daty i miejsca urodzenia prymasa Andrzeja Alojzego Ankwicza, s. 179-186

Robert Kostecki,
Próba wejścia do stanu szlacheckiego w Królestwie Polskim. Sprawa braci Kosteckich, s. 187-191

Sobiesław Szybkowski,
O rządach Aleksandra Jagiellończyka na Litwie i pochodzeniu Kiszków (w związku z książką K. Pietkiewicza, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995), s. 193-203

Przemysław Mrozowski,
Kilka uwag na marginesie wystawy ARS HERALDICA. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce, s. 205-208