"Rocznik Mazowiecki", ISSN 0080-3529, tom X, 1998

Od Redakcji, s. 9
Word from the editors

ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES AND PAPERS

Józef Kazimierski,
Badania historyczne nad Mazowszem i Podlasiem Nadbużańskim (1965-1995). Stan i potrzeby, s. 11-19
Historical research on Mazowsze and Pomorze Nadbużańskie (1965-1995). Current state and needs

Janusz Szczepański,
Droga Mazowsza Północnego do niepodległości w latach I wojny światowej, s. 21-41
Northern Mazowsze on the road to independence in the years of the 1st World War

Józef Kazimierski,
Wołomin na tle innych nowych miast podstołecznych w latach 1896-1919, s. 43-52
Wołomin among the other new cities of the capital suburbian area in 1896-1919

Dariusz Piotrowicz,
Oświata i kultura w Ciechanowie w okresie międzywojennym, s. 53-65
Education and culture in Ciechanów in the interwar period

Dariusz Grzegorczuk,
Preferencje polityczne mieszkańców Siedlec w wyborach do parlamentu i samorządu w II Rzeczypospolitej, s. 67-75
Political preferences of the citizens of Siedlce in the parliamentary and municipal elections in the Second Polish Republic

Józef Kazimierski,
Straty biologiczne i materialne na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego w latach II wojny światowej, s. 77-90
Biological and material losses on the area of the current Ostrołęka province during the 2nd World War

Witold Rakowski,
Przyczyny przemieszczeń ludności do strefy podmiejskiej Warszawy w okresie intensywnej industrializacji, s. 91-110
The reasons of the population transfer to the Warsaw suburbian area during the intensive industrialization

SYLWETKI / PROFILES

Arkadiusz Kołodziejczyk,
Jan Siwiec (1891-1961), s. 111-122
Jan Siwiec (1891-1961)

Tadeusz Kowalski,
Czesław Dubiejek (1908-1995), nauczyciel, bibliotekarz i organizator życia kulturalnego ziemi pułtuskiej, s. 123-131
Czesław Dubiejek (1908-1995), teacher, librarian and promotor of the cultural life in the Pułtusk region

MISCELLANEA

Z pamiętnika Józefa kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (22 VIII - 14 X 1831 r.). Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Józef Kazimierski, s. 133-168
From the diary of Prince Józef Puzyna from Kozielsk, captain of the Polish army artillery during the uprising in 1831 (August 22nd - October 14th 1831).
Selection and introduction by Józef Kazimierski

Witold Koehler,
Stan zdrowotny lasów Podlasia, s. 169-174
Health condition of the forests in Podlasie region

Arkadiusz Kołodziejczyk,
Wydawnictwa podziemne na południowym Podlasiu pod okupacją sowiecką 1944-1945. Węgrowskie „Wiadomości Polskie" - listopad-grudzień 1944 r., s. 175-188
Underground publications in Southern Podlasie under Soviet occupation in 1944-1945. "Polish News" of Węgrów - November-December 1944

PRZEGLĄD BADAŃ, RECENZJE, OMÓWIENIA / RESEARCH SURVEY, REVIEWS AND DISCUSSIONS

Józef Barański,
Publikacje książkowe z lat 1992-1997 - owoc badań nad dziejami Pułtuska i regionu pułtuskiego, s. 189-202
Books from the years 1992-1997 - a result of research on the history of Pułtusk and its region

Arkadiusz Kołodziejczyk,
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1994-1997, s. 203-214
New Podlasiana. Review of historical publications in the years 1994-1997

Janusz Szczepański,
Wojenne dzieje Mazowsza Północnego w publikacjach dr. hab. Ryszarda Juszkiewicza (1992-1997), s. 215-218
War history of the Northern Mazowsze in the publications of dr hab. Ryszard Juszkiewicz (1992-1997)

Wieś - chłopi - ruch ludowy - państwo. Księga Pamiątkowa Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, Warszawa 1996 (Tomasz Demidowicz), s. 219-224
Country - peasantry - peasant movement - state. Professor Józef Ryszard Szaflik Memorial Book

Barbara Konarska-Pabiniak, Życie kulturalno-literackie Płocka w 2. połowie XIX w., Płock 1994 (Jerzy Myśliński), s. 225-226
Barbara Konarska-Pabiniak, Cultural and literary life of Płock in the 2nd half of 19th century

Richard Glazar, Treblinka, slovo jak z dětské řikanky, Praha 1994 (Benon Dymek), s. 227-228
Richard Glazar, Treblinka, slovo jak z dětské řikanky

Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1995 (Tomasz Nałęcz), s. 229-230
Janusz Szczepański, War of the year 1920 in Mazowsze and Podlasie

KRONIKA / CHRONICLE

Janusz Szczepański,
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, s. 231-244
Pultusk School of Humanities

Benon Dymek,
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 1995-1997, s. 245-246
The report on the activities of the Mazovian-Scientific Society in the years 1995-1997

Krystyna Królikowska-Waś,
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, s. 247-248
The Higher School of Local Development in Żyrardów

Janusz Szczepański,
Wieś - chłopi - ruch ludowy północnego Mazowsza w badaniach prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika, jego uczniów i współpracowników, s. 249-252
Country - peasantry - peasant movement in Northern Mazowsze in the research of Professor Józef Ryszard Szaflik, his students and co-workers

Arkadiusz Kołodziejczyk,
Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr. hab. Andrzejowi Bartnickiemu w dwudziestą rocznicę utworzenia Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i w czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 1996, s. 253-257
The praise of history. A book presented to Prof. dr hab. Andrzej Bartnicki on the 20th anniversary of the foundation of American Studies Center of Warsaw University and on the 40th anniversary of his scientific work