"Rocznik Mazowiecki", ISSN 0080-3529, tom XI, 1999

Henryk Samsonowicz,
Aleksander Gieysztor - historyk Mazowsza, Polski, Europy, s. 9-12
Aleksander Gieysztor - historian of Mazowsze, Poland, Europe

ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES AND PAPERS

Ryszard Juszkiewicz,
Bitwa graniczna Armii „Modlin" (próba syntezy), s. 13-37
The border battle of the „Modlin" Army (synthesis)

Krzysztof Braun,
Oblicze etnograficzne współczesnego województwa mazowieckiego, s. 39-55
Ethnographic profile of the contemporary Mazowsze district

Benon Dymek,
Walka Siemowita IV o koronę polską, s. 57-82
The struggle of Siemowit IV for the Polish crown

Aleksandra Sołtan,
Kapituła płocka i biskup Andrzej Noskowski wobec kwestii oświaty i wychowania na Mazowszu płockim, s. 83-101
The chapter of Płock and bishop Andrzej Noskowski in relation to the education and upbringing in the Płock region of Mazowsze

Radosław Lolo,
Szlachta mazowiecka wobec wojny trzydziestoletniej. Zarys problematyki, s. 103-174
Mazowsze nobilty in relation to the 30-year war. Outline of issues

Józef Kazimierski,
Społeczności w ośrodkach miejskich na Podlasiu Nadbużańskim w XIX w., s. 115-121
Urban communities in the cities of Podlasie Nadbużańskie in 19th century

Edward Kołodziej,
Spółdzielczość na Mazowszu do 1939 r., s. 123-142
ooperatives in Mazowsze by the year 1939

Witold Rakowski,
Odległość i kierunki przemieszczeń ludności do strefy podmiejskiej Warszawy, s. 143-156
Distance and direction of population migrations to the Warsaw suburban zone

SYLWETKI / PROFILES

Andrzej Stawarz,
Stefan Deptuszewski (1912-1998). Szkic biograficzny, s. 157-163
Stefan Deptuszewski (1912-1998). Study on biography

Ryszard Kołodziejczyk,
Artur Eisenbach (7 IV 1906 - 30 X 1992) - wspomnienie, s. 165-170
Artur Eisenbach (7 IV 1906 - 30 X 1992)- in memoriam

MISCELLANEA

Jan Józefecki,
Dwa dokumenty z historii Żydów w Mszczonowie (1778-1790), s. 171-176
Two documents on the history of Jews in Mszczonów (1778-1790)

Z pamiętnika Józefa Kniazia Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (21 I - 3 V 1831 r.). Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Józef Kazimierski, s. 177-230
From the diary of Józef Prince of Kozielsk Puzyna, captain of artillery of the Polish army during uprising in 1831 (21 I - 3 V 1831 r.).
Selection and preface by Józef Kazimierski

PRZEGLĄD BADAŃ, RECENZJE, OMÓWIENIA / RESEARCH SURVEY, REVIEWS AND DISCUSIONS

Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998 (Benon Dymek), s. 231-232
Mazowsze regional seyms during reign of the Waza dynasty, Warszawa 1998

Mazowsze Północne w XIX-XX w. Materiały źródłowe 1795-1956, zebrał i przygotował Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 (Józef Barański), s. 232-234
Northern Mazowsze in the 19th and 20th century Sources from the year 1795-1956, Selected and prepared by Janusz Szczepański

Janusz Szczepański, Dzieje Wyszkowa i okolic, Warszawa 1998 (Józef Barański), s. 234-236
Janusz Szczepański, History of Wyszków and its surroundings

Arkadiusz Kołodziejczyk,
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1997-1998, s. 237-244
New Podlasiana. Review of the historical publications in the years 1997-1998

Michał Elwiro Andriolli. Artysta, patriota, wizjoner,wybór i oprac. Jan Tabencki, Warszawa 1998 (Józef Kazimierski), s. 245
Michał Elwiro Andriolli. Artist, patriot, visionary. Selected and edited by Jan Tabencki

Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1994 (Janusz Szczepański), s. 246-247
Józef Kazimierski, Cities and towns in Podlasie (1808-1914). Buildings. Population. Economy

Anna Maria Stogowska, Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1902-1939, Płock 1998 (Janusz Szczepański), pp. 248-249
Anna Maria Stogowska, Intellectual and cultural impact of the Płock Scientific Society in the years 1820-1830, 1902-1939

Arkadiusz Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997 (Jerzy Myśliński), s. 249-250
Arkadiusz Kołodziejczyk, Essays from the history of press in Podlasie

Wiązownia 1597-1997. Kartki z dziejów parafii i gminy, pod red. Krzysztofa Oktabińskiego, Bydgoszcz 1998 (Paweł Ceranka), s. 251-253
Wiązowna 1597-1997. Pages from the history of parish and community, edited by Krzysztof Oktabiński

Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda,Andrzej Walenciak, Mazowsze północne. Przewodnik, Warszawa 1998 (Benon Dymek), s. 253-254
Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak, Guide to northern Mazowsze

Zdzisław Skrok, Mazowsze nieznane. Przewodnik dla poszukujących i niewtajemniczonych, Warszawa 1999 (Benon Dymek), s. 254-255
Zdzisław Skrok, Unknown Mazowsze. Guide for searchers and uninitiated

Marian Jakubik, Arkadiusz Kołodziejczyk, Żołnierska danina życia, Siedlce 1999 (Tadeusz Swat), s. 255-256
Marian Jakubik, Arkadiusz Kołodziejczyk, Soldier’s levy of life

KRONIKA / CHRONICLE

Janusz Szczepański,
Współpraca międzynarodowa Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1997-1999), s. 257-268
International cooperation of the Pułtusk School of Humanities (1997-1999)

List of figures , pp. 269-268