"Ochrona i Konserwacja Zabytków", ISSN 1425-8536, nr 10

Piotr Ogrodzki,
Od redakcji, s. 3
Introduction from the publishers

ARTYKUŁY / ARTICLES

Mirosław Przyłęcki,
Zespoły rezydencjonalne na Dolnym Śląsku, s. 5–18
Residential sets in Down Silesia

Stefan Fuglewicz,
Wartość zabytkowa „obiektów powtarzalnych", s. 19–22
Monumental value of the „repeteable objects"

Leszek Czapski,
O budowaniu z drewna uwag kilka, s. 23–32
Several remarks on constructions from wood

Władysław Białek, Alicja Białek Guilemette,
Wandalizm, terroryzm i kradzieże wobec dóbr kultury, s. 33–42
Vandalism, terrorism and thefts against goods of culture

Roman Kozłowski,
Technologie firmy Remmers w osuszaniu murów — trzy realizacje konserwatorskie, s. 43–50
The Remmers’ firm technics in wall drying — three conservators realisations

David Liston,
Zalecane działania dla zapewnienia niezbędnego minimum zabezpieczenia dóbr kultury, s. 51–55
Recommended activities for assurance of necessary minimum of the goods of culture protection

John Erickson,
Straż muzealna, s. 57–58
Museum’s guard

Peris Steen,
Szkło jako materiał ochronny, s. 59–60
Glass as a protection material

Katarzyna Pacewska,
Kradzież we lwowskiej galerii obrazów, s. 61–65
Theft at the Lvov’s Paintings gallery

KOMUNIKATY / COMMUNICATES

Kazimierz Pindel,
Podwójny jubileusz dr. Władysława Białka, s. 67–88
Double jubilee of dr Tadeusz Białek

Janusz Mróz,
Marian Lesiak (2 I 1919 – 26 IV 1999), s. 89–90
Marian Lesiak (2 I 1919 – 26 IV 1999)

Monika Barwik,
Straty dóbr kultury w Polsce poniesione w wyniku kradzieży i pożarów w 1998 r., s. 91–102
Losses of the goods of culture borne in consequence of thefts and fires in Poland in 1998

Jerzy Szałygin,
Realizacja programu ewidencji drewnianej architektury sakralnej w Polsce w 1998 r., s. 103–104
Realisation of the programme of sacral, wooden evidence programme in Poland in 1998

Dominik Mączyński,
Środki ochrony drewna — oferta na Targach Poznańskich w 1999 r., s. 105–113
Means for the wood protection — 1999 Poznań’s Fair offer

OMÓWIENIA I RECENZJE / DISCUSSIONS AND REVIEWS

Miasto z widokiem na wieś. Materiały sesji naukowej, Warszawa, 22–23 maja 1997 r., pod red. Bożeny Wierzbickiej — Anna Radźwicka–Milczewska, s. 115–123
Town overlooking village, Materials of the science session, Warsaw, May 22–23, 1997, under Bożena’s Wierzbicka publishing

Wiesław Domasłowski, Maria Kęsy–Lewandowska, Jadwiga W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998 — Józef Flik, s. 125–126
Wiesław Domasławski, Maria Kęsy–Lewandowska, Jadwiga W. Łukaszewicz, Researches over brick walls conservation, Publishing house of the Mikołaj Kopernik University, Toruń 1998 — Józef Flik