"Miscellanea Historico-Archivistica", ISSN 0860-1054, t. 8/1997

Władysław Stępniak,
Archiwa rodowe w zbiorach Archiwum głównego Akt Dawnych, s. 5-7,

Henryk Bartoszewicz,
Mapy sądowe z archiwów rodzinnych Potockich, s. 9-18,

Anna Palarczykowa,
Archiwum Wincentego Potockiego z Brodów, s. 21-23,

Jarosław Zawadzki,
Zarys historii Archiwum Potockich z Łańcuta, s. 25-33,

Jan Basta,
Dobra łańcuckie Potockich. Zarys problematyki i źródła do dziejów ordynacji w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie, s. 35-41,

Krzysztof Jankowiak,
Archiwalia łańcucki poza krajem, s. 43-63

Blair R. Holmes,
Archiwalia Potockich z Łańcuta w zbiorach Brigham Young University, s. 65-70,

Anna Palarczykowa,
Archiwum Potockich z Krzeszowic, s. 71-76,

Janina Stoksik,
Zbiory kartografików w Archiwum Potockich z Krzeszowic, s. 77-85,

Michał Kulecki,
Akta komisji warszawskiej z 1668 r. W tzw. Archiwum Podhoreckim. Przyczynek do działalności kolekcjonerskiej Potockich z Krzeszowic, s. 87-98,

Lubow Z. Hiscowa,
Tulczyńska linia Potockich w aktach zespołu nr 49 Centralnego Państwowego Archiwum Ukrainy w Kijowie, s. 99-104,

Dmytro Szowkowyj,
Dzieje i zawartość dokumentów z zespołów Potockich przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie (zespół 49, inw. 1, 2, 3), s. 105-111,

Natalia Kariowa,
Archiwalia rodu Potockich w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, s. 113-117,

Wojciech Fijałkowski,
Pałac w Wilanowie - rezydencja rodu Potockich, s. 119-131,

Waldemar Mikulski,
Dokumenty Hornostajów i innych rodzin rusko-litewskich z XVI-XVII w. w zespole Archiwum Potockich z Radzynia, s. 133-141,

Mirosław Nagielski,
Dokumenty z archiwum Potockich jako źródła do dziejów wojskowości w XVI-XVII w., s. 143-156,

Teresa Jedynak,
Księgozbiór ofiarowany w 1934 r. Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przez hr. Jakuba Potockiego, s. 157,

Ryszard Kotewicz,
Działalność społeczna i gospodarcza Potockich z Koniecpola w pierwszej połowie XIX w., s. 159-175,

Marian Wolski,
Archiwum olszańskie Potockich z Monasterzysk i Rymanowa, s. 177-180,