"Miscellanea Historico-Archivistica", ISSN 0860-1054, t. 10/1999

Waldemar, Chorążyczewski, Krzysztof Syta
Stosunek Szlachty Polskiej w XV–XVIII w. Do ksiąg sądów partykularnych w świetle ustaw sejmowych i sejmikowych, s. 3-26

Janusz Łosowski
Problem klasyfikacji wpisów ksiąg grodzkich, s. 27-37

Wiktoria Leonidiewna Babkina
Kolekcja ksiąg wpisów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie, s. 39-48

Wiktor Straszko
Inwentaryzacja ksiąg wpisów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie, s. 49-54

Natalia Cariowa
Księgi sądowe lwowskie: historia zbiorów, perspektywy wykorzystania, s. 55-61

Zofia Wojciechowska
Księgi ziemskie i grodzkie województw wielkopolskich — stan opracowania i potrzeby, s. 63-75

Anna Wajs
Historyczne i współczesne pomoce archiwalne di akt ziemskich i grodzkich województwa sieradzkiego w AGAD, s. 77-86

Hubert Wajs
Materiały skarbowe w aktach ziemskich i grodzkich w AGAD (na przykładzie akt sieradzkich i łęczyckich), s. 87-96

Anna Wajs, Hubert Wajs
Aneks, s. 97-115

Justyna Kliszewska
Z badań nad kancelarią ziemską lubelską — uwagi do charakterystyki ustrojowej, kancelaryjnej i archiwalnej, s. 117-122

Mykoła Krykun, Oleksa Piddubniak
Materiały dotyczące działalności sądów grodzkich i ziemskiego województwa bracławskiego od ostatniej ćwierci XVI w. do pierwszej połowy XVII w. w archiwum szlacheckiego rodu Piaseczyńskich, s. 123-150

Henryk Lulewicz
Sąd ziemski brasławski w świetle zachowanych ksiąg ziemskich z lat 1603–1632, s. 151-161

Adam Kaźmierczyk
Żydzi w sądach grodzkich (na podstawie akt grodzkich województwa krakowskiego), s. 163-171