"Dzieje Najnowsze", ISSN 0419-8824, nr 1/1997

Janusz Tazbir,
Rosjanie i Polacy - słowiańskie krzywe zwierciadło, s. 3-6

Swietłana Falkowicz,
Polska i Polacy w wyobrażeniach Rosjan. Refleksje ogólne, s. 7-16

Inessa Jażborowska,
Rosyjska myśl polityczna o Polsce i Polakach, s. 17-32

Andrzej Nowak,
Rosja w polskiej myśli politycznej w XX w., s. 33-47

Margarita N. Czernych,
Kwestia polska w interpretacji dwóch nurtów rosyjskiej myśli socjalistycznej w XX w., s. 49-66

Wiktor Choriew,
Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w., s. 67-87

Aleksander W. Lipatow,
Obraz Polski i Polaków w radzieckiej sztuce filmowej. Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne, s. 89-99

Aleksander Achmatowicz,
Rosja i Rosjanie - rosyjskie motywy w filmach PRL, s. 101-122

Jan Walkusz,
Z historiografii Polonii i losów Polaków za granicą wschodnią Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 123-129

Stefan Creuzberger,
Nowsze inwentarze zasobów rosyjskich archiwów, s. 131-140

Stanisław Salmonowicz,
Sprawa Kurcyusza. Przyczynek do dziejów Komendy Głównej ZWZ-AK, s. 141-148

Jacek Tebinka,
Brytyjskie memoranda z 1944 r. w sprawie mian linii Curzona, s. 149-166